Niet zo snel, minister Huytebroeck … Het energieprestatiecertificaat voor woningen kan zo niet worden goedgekeurd !

10/12/2010
De Brusselse Minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, staat op het punt om door de regering de besluiten over het energieprestatiecertificaat voor woningen te laten goedkeuren. Maar die besluiten, die een belangrijke impact zullen hebben, vertonen tal van gebreken en werden nooit voorgelegd aan de huisvestingssector.

Het energieprestatiecertificaat (EPC), opgelegd door een Europese richtlijn, heeft als doel om de kandidaat-koper of -huurder van een woning te informeren over de energiekwaliteit van de woning. Het certificaat laat dus toe om een beter idee hebben over de waarde van een woning, de huurlasten en zal eigenaars aanmoedigen om energiebesparende werken uit te voeren.

De Europese richtlijn legde de invoering van een energieprestatiecertificaat op voor ten laatste 2006. Het Brusselse Gewest heeft dus al een grote achterstand opgelopen. Nu is voorzien dat het certificaat voor woningen in 2011 zal verplicht worden : voor de woningen die worden aangeboden voor verkoop tegen 1 mei 2011 en voor huur tegen 1 november 2011. Na 5 jaar getreuzel wil minister Huytebroeck nu opeens heel snel de besluiten laten goedkeuren en dat ten koste van de kwaliteit van het certificaat.

Terwijl dit certificaat zeker niet zonder belang is : niet alleen zal het aan de eigenaars tussen de 350 en 500 euro kosten, bovendien zal de energiekwaliteit van de woning volgens het Brusselse regeerakkoord ook gebruikt worden als criterium in de berekening van referentiehuurprijzen en als norm in de Huisvestingscode om te bepalen of een woning al of niet bewoonbaar is. Daarom is het belangrijk dat de het certificaat voldoende kwaliteit heeft en dat is, volgens de BBRoW, momenteel zeker niet het geval.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft een grondige analyse van de ontwerpen van besluit gemaakt, waaruit volgende gebreken naar voor komen :

1. Behalve het warmteverlies en de technische installaties van de woning, zijn de andere kenmerken van het gebouw die van belang zijn om de energiekwaliteit te bepalen niet precies gedefinieerd. De energiekwaliteit van een gebouw wordt bijvoorbeeld ook beïnvloedt door nabijgelegen gebouwen, ligging, .. Volgens Marie Didier “moet het besluit duidelijk alle elementen van het gebouw en omgeving die de energieprestatie beïnvloeden definiëren”.

2. Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wanneer er in de woning wijzigingen worden aangebracht, dan moet een nieuw certificaat worden opgesteld. De juriste van de BBRoW legt uit dat “het besluit zou moeten voorzien dat de gegevens worden gecentraliseerd en ter beschikking worden gesteld van andere certificateurs zodat de kostprijs van een vernieuwd certificaat naar beneden gaat.”

3. Op het certificaat dat aan de eigenaar wordt overhandigd, zal niet vermeld staan welke elementen de certificateur heeft genomen om de energieprestatie te bepalen. Marie Didier « het lijkt me vanzelfsprekend dat de eigenaar toch over die informatie kan beschikken, om zien of het certificaat wel goed werd opgesteld en om die informatie te gebruiken bij een latere vernieuwing.”

4. Iedereen, ook mensen zonder technische vorming, kan worden erkend als certificateur na een opleiding van 5 dagen. Marie Didier vindt de tewerkstelling van personen zonder veel opleiding belangrijk, maar “de complexiteit van de elementen die in rekening moeten worden gebracht voor het energieprestiecertificaat vraagt om een meer doorgedreven vorming voor niet-technici zodat de kwaliteit van het certificaat verzekerd is.”

Brussel heeft zich voor zijn energieprestatiecertififaat laten inspireren door de Vlaamse regelgeving. Gisteren nog maar heeft Vlaams Minister Van Leefmilieu, Freya Vandenbossche, bekendgemaakt dat liefst 85% van de uitgereikte EPC’s in Vlaanderen fouten vertoont. Zij is dan ook van plan om de vorming ernstiger aan te pakken.

We willen ook nog signaleren dat de Adviesraad voor Huisvesting tot nu toe niet werd gevraagd om een formeel advies te geven over de teksten. Nochtans is dergelijke advies vereist voor alle ontwerpen die hoofdzakelijk raken aan het thema huisvesting. Niet alleen heeft Minister Huytebroeck op die manier geen feedback van de huisvestingssector, maar komt het wettelijke karakter van het energieprestatiecertificaat in gedrang, zodat een ontevreden eigenaar via de rechtbank de besluiten en alle uitgereikte energieprestatiecertificaten ongeldig kan laten verklaren !

De BBroW roept daarom minister Huytebroeck op om niet overhaast tewerk te gaan, om de regering en alle betrokken partijen tijd te geven om te teksten te herwerken en er de nodige wijzigingen in aan te brengen.

Grondige analyse (tekst in het Frans)