Het demografisch GBP : een hold-up op het GPDO !

06/07/2011
Het project tot gedeeltelijke herziening van het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP) werd gelanceerd door Charles Picqué : het demografisch GBP. De verenigingen Bral, Ieb, Arau en BBRoW vragen aan de Brusselse regering om onmiddellijk het project van herziening van het GBP stop te zetten. Op dit moment is dit nutteloos : het beantwoordt niet aan de verwachte toename van de Brusselse bevolking en al helemaal niet aan de sociale dualisering.

In januari ll. legde Charles Picqué op de onderhandelingstafel van de Brusselse regering een ontwerp van besluit waarmee de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP) werd geopend. Het nieuwe ‘demografische’ GBP, zoals het al vlug werd genoemd, moet antwoorden bieden op de demografische uitdagingen waar het Brusselse Gewest voor staat.

Volgens het kabinet van de Minister-President “zou een wijziging van het GBP voor het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)twee jaar tijdswinst opleveren. Wanneer we rekening houden met de huisvestingscrisis in Brussel, moeten we hierover dus niet twijfelen”.

Ondertussen is het besluit goedgekeurd en zal er deze zomer snel een effectenstudie worden uitgewerkt. Het demografische GBP zou dan begin 2012 moeten worden goedgekeurd, voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op een moment dat er diverse ateliers bezig zijn in het kader van het toekomstige Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), met vertegenwoordigers van de civiele maatschappij, stellen we ons ernstige vragen over de noodzaak om nu snel, snel dit demografische GBP er door te jagen. Een bestemmingsplan goedkeuren vóór een ontwikkelingsplan is onlogisch. Eerst moeten we het eens raken over een strategische visie, en pas nadien over de acties en bestemmingen die hiermee samenhangen, en niet omgekeerd !

De verenigingen die deze oproep ondertekenen, vragen aan de Brusselse regering om onmiddellijk het project van herziening van het GBP stop te zetten. Op dit moment is dit nutteloos : het beantwoordt niet aan de verwachte toename van de Brusselse bevolking en al helemaal niet aan de sociale dualisering.

De verenigingen vragen dat de toename van de Brusselse bevolking en de sociale dualisering worden besproken in het kader van het GPDO, op basis van objectieve gegevens over de nood aan sociale woningen, infrastructuur, crèches, scholen en economische activiteiten met tewerkstelling voor laaggeschoolden : doelstellingen die door alle deelnemers aan de voorbereidende ateliers van het GPDO worden onderschreven.

De verenigingen vragen in het bijzonder dat er veel meer sociale en betaalbare woningen worden gerealiseerd en dat deze regering zich concentreert op de ware uitdaging van het Brusselse Gewest : de sociale dualisering.

De verenigingen eisen ook dat er wordt gediscussieerd over de noodzakelijke middelen om meer openbare controle te krijgen op het grondbezit en dat er regels komen die de immobiliënmarkt verplicht om antwoorden te bieden op de achten noden van ons Gewest. In het bijzonder vragen de verenigingen dat bij de bouw van grote privéprojecten er minstens 25% sociale woningen worden voorzien.

Meer informatie over dit dossier, vindt u in de bijgevoegde (Frantalige) achtergrondtekst.

Bijlagen