De woonbarometer - september 2011

06/09/2011

Deze Brusselse regering, van start gegaan in juni 2009, begint eindelijk concrete vooruitgang te boeken met haar aangekondigde maatregelen op het vlak van wonen. Verschillende dossiers zijn erop vooruitgegaan de laatste 6 maanden, maar er rest nog werk.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen is tevreden met de geleverde inspanningen, maar er staat nog heel wat werk te wachten om het recht op wonen voor de gezinnen met een laag inkomen effectief te realiseren.

Om dat te realiseren zouden onder meer de sociale woningen sneller moeten gerealiseerd worden, moet de strijd tegen de leegstand beter gevoerd worden en moetende huurders worden beschermd tegen een verhoging van de huurprijs na energiebesparende werken aan de woning.

De productie van openbare woningen

In de eerste plaats zien we dat er bij de projecten voor het Plan voor de Huisvesting, dat van 2004 dateert en waarmee 3.500 sociale en 1.500 middelgrote woningen werden gepland, na 7 jaar eindelijk een beetje vooruitgang komt. Bovendien zijn de meeste nieuwe woningen energiezuinig en wordt een deel van de woningen voorzien voor personen met een handicap en een beperkte mobiliteit. Goed zo.

Maar tegelijkertijd illustreert de trage vooruitgang van het Plan voor de Huisvesting dat er absoluut nood is aan een snellere realisatie van de bouw- en renovatieprojecten door de BGHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit moet de komende maanden, jaren één van de belangrijkste aandachtspunten worden.

Het Brusselse Woningfonds en de GOMB worden dan weer beloond voor hun efficiënte werking door een verlaging van de BTW-voet tot 6%

Belangrijke vragen bij de realisatie van nieuwe openbare woningen zijn : waar die woningen moeten komen, welk type van woningen er moet voorzien worden en welke bewoners er moeten gehuisvest worden. Veel planning zit hier voorlopig niet achter.

Daarom pleit de BBRoW ervoor dat de Brusselse regering, liefst in het kader van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, werk maakt van een gedetailleerd en afdwingbaar ‘huisvestingsobjectief’ per gemeente, in functie van ondermeer het huidige aanbod aan betaalbare, openbare woningen en de sociale vraag op gewestelijk vlak.

Aanpak van leegstand
Op het vlak van aanpak van de leegstand blijft het wachten op de effectieve opstart van de nieuwe gewestelijke ‘leegstandsdienst’ die eigenaars van leegstaande woningen een gewestelijke administratieve boete zal kunnen opleggen. De aanwerving van personeel voor die dienst wordt nu al meer dan een jaar aangekondigd.

Wat de reconversie van leegstaande kantoren tot woningen betreft, een tendens die de laatste jaren steeds meer opgeld maakt, is er een oproep en ondersteuning van het gewest voor een aantal pilootprojecten. Anderzijds weigert Charles Picqué om een moratorium op nieuwe kantoren in te voeren, zelfs in die wijken waar er nu al een overaanbod is aan kantoren.
En wanneer wordt er een taks of boete ingevoerd tegen leegstaande kantoren ?

Controle van de huurprijzen

Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, maakte in juli 2011 bekend dat zijn kabinet, de laatste hand legt aan richthuurprijzen om ze te laten goedkeuren door de regering in de herfst van 2011. En ook een voorstel om via de gewestfiscaliteit eigenaars aan te moedigen een gematigde huurprijs te vragen zou rond die periode op de tafel van de regering komen.

We zullen dus moeten wachten tot de herfst om hier een oordeel te kunnen over uitspreken. Ondertussen blijft het wachten op de regionalisering van de huurwet om echt werk te kunnen maken van een gewestelijk huurwaarborgfonds of een algemene huurtoelage.

Energiezuinige woningen en steun voor alternatieve woonvormen
Een andere manier om de woonkost te beperken of zelfs naar beneden te krijgen, is het energiezuinig renoveren van woningen. Dit is een van de belangrijkste aandachtspunten van deze regering. Voor de openbare woningen heeft de regering beslist om bij renovatieprojecten naar de ‘lage energienorm’ te streven en voor privé-eigenaars heeft men de energiepremie aangepast.
Maar het grote probleem blijft de slechte energiekwaliteit van de huurwoningen. Minister van Leefmilieu Huytebroeck zou nu al voorstellen moeten klaar hebben om de investeringkosten van energiebesparende werken evenwichtig te verdelen tussen huurder en verhuurder, zodat verhuurders worden aangemoedigd om die werken uit te voeren zonder de huurprijs nadien te sterk te verhogen. Een omvangrijke studie over die elementen wordt pas in september 2011 gelanceerd.

Tenslotte zien we dat Staatssecretaris Christos Doulkeridis bijzondere aandacht besteedt aan alternatieve woonvormen.