De Fortstraat in St Gillis : in deze straat bevinden zich 5 leegstaande gebouwen waar men tenminste 25 woningen kan maken.

19/04/2012
De verenigingen voeren campagne tegen leegstaande woningen in Brussel en sensibiliseren de burgers, de eigenaars, de gemeenten en het gewest.

De actie van het Comité de Défense de Saint-Gilles (CODES)

Het CODES heeft alle straten van de gemeente St Gillis afgelopen met de bedoeling om op basis van uiterlijke kenmerken een inventaris op te stellen van leegstaande gebouwen. De vereniging doet een alarmerende vaststelling : 150 gebouwen, of zowat 750 woningen, staan leeg.

Het is duidelijk : de gemeente St. Gillis maakt onvoldoende gebruik van de instrumenten waarover ze beschikt om de leegstand te bestrijden. Veel te weinig eigenaars werden belast met een leegstandtaks en het openbaar beheersrecht werd nooit toegepast.
De gemeente heeft een aantal renovatieprojecten opgestart, maar dit is onvoldoende om een toename van het aantal leegstaande woningen te vermijden en de stijgende huurprijzen in St Gillis een halt toe te roepen.

Het probleem van de leegstaande woningen

Gezien het gebrek aan bouwterreinen en het grote aantal gezinnen dat er niet in slaagt een degelijke, betaalbare woning te vinden, is de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) bijzonder aandachtig voor de strijd tegen leegstaande woningen.
Met verschillende andere verenigingen hebben we een (onvolledige) inventaris opgesteld van bijna 400 leegstaande gebouwen in Brussel, wat neerkomt op ongeveer 2000 leegstaande woningen.
Het totale aantal leegstaande woningen in Brussel wordt geraamd tussen de 15.000 en 30.000. Het aantal leegstaande kantoren bedraagt 2 miljoen m² !

Het is ontoelaatbaar dat openbare of private eigenaars hun gebouwen maanden, jaren laten leegstaan. Daarom lanceren de BBRoW en haar leden-verenigingen een campagne tegen leegstaande woningen.

De campagne van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)

De komende maanden wil de BBRoW werk maken van :

-  het opstellen van een uitgebreide inventaris van leegstaande woningen, die bovendien worden ‘gemarkeerd’ met onze leegstandssticker.
-  officieel klacht indienen bij de gemeenten en de gewestelijke dienst leegstand. Zij zijn verplicht om ons binnen de drie maand te antwoorden welke acties de gemeente en het gewest al hebben ondernomen tegen de leegstaande woning en welke acties ze nog willen ondernemen.
-  het opstarten van een vordering tot staking tegen een aantal eigenaars bij de rechtbank van eerste aanleg met de bedoeling om een vonnis te bekomen dat de eigenaar verplicht een eind te maken aan de leegstand.

De eisen van de BBRoW

De komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zijn een uitstekende gelegenheid om de strijd tegen leegstaande woningen opnieuw ter harte te nemen. Burgers, eigenaars, gemeenten, politici, gewest : ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen !

Onze eisen voor de gemeenten :

- De gemeenten zouden een volledige inventaris moeten opstellen van de leegstaande woningen op hun grondgebied ;
- De gemeenten die de eigenaars van leegstaande woningen niet (kunnen) beboeten, moeten samenwerken met de gewestelijke dienst leegstand die onlangs werd opgericht en eigenaars een administratieve boete opleggen ;
- Het openbaar beheersrecht zou eindelijk moeten worden toegepast ;
- De eigenaars van leegstaande kantoren moeten worden belast.

Onze eisen voor het Brusselse gewest :

- In de Brusselse Huisvestingscode, die binnenkort wordt vernieuwd, moet het begrip ‘leegstaande woning’ beter worden gedefinieerd ;
- De BBROW steunt de nieuwe gewestelijke dienst leegstand die begin 2012 werd opgericht en moedigt hen aan op actie te ondernemen tegen eigenaars van leegstaande woningen.

Meer info ?

BBRoW :
Werner Van Mieghem, coördinator
Ilham Bensaïd, communicatie
02/502.84.63 of 0484/ 26 67 89

CODES :
Raphaël Vandenbosch, coördinator
02 /539 22 83 of 0497 /64.17.07
http://comitedefensesaintgilles.blogspot.com

En hier, een blog met alle leegstaande gebouwen in St Gillis met foto en beschrijving.