De uitdagingen op het vlak van wonen in Elsene : 11 voorstellen van de BBRoW en de lokale verenigingen

22/06/2012

OPLOSSINGEN BESTAAN...

… OM HET AANTAL OPENBARE WONINGEN VAN SOCIALE AARD TE VERHOGEN

Zelfs wanneer het aantal bouwterreinen waar nieuwe woningen kunnen komen in Elsene schaars zijn, kan de gemeente op verschillende manieren het aantal openbare woningen van sociale aard verhogen.

-* 1. Een gemeentelijk woonactieplan opstellen, gecoördineerd door een schepen van huisvesting.

Elsene heeft op dit ogenblik geen schepen van huisvesting. Dit thema is belangrijk genoeg om een schepen deze bevoegdheid te geven en zo het gemeentelijk woonbeleid aan te sturen.

-* 2. De strijd tegen leegstaande gebouwen verderzetten.

De gemeente Elsene moet alle bestaande instrumenten mobiliseren en initiatieven coordineren om het aantal leegstaande woningen (geraamd op minstens 1.500) te verminderen.

> de gemeentelijke taks op leegstaande gebouwen nog beter gebruiken of samenwerken met de nieuwe gewestelijke cel ’leegstaande woningen’. In 2011 werden slechts een 40-tal gebouwen getaxeerd, terwijl er veel meer leegstand is.

> het openbaar beheersrecht effectief gebruiken. Elsene is de eerste gemeente die heeft aangekondigd dat ze het openbaar beheersrecht wil toepassen. Een goed initiatief dat nu ook concreet moet worden gemaakt.

> bij het gerecht een vordering tot staking inleiden. Brussel-Stad heeft onlangs een vordering tot staking met succes ingeleid tegen de eigenaar van een leegstaand woongebouw. De gemeente Elsene zou dit goede voorbeeld moeten volgen.

> leegstaande kantoren belasten. De gemeenten Oudergem en St Agatha Berchem heffen een taks op leegstaande kantoren. Elsene niet.

> De bestaande samenwerking met de plaatselijke verenigingen en ’Atrium’ versterken om de leegstaande etages boven winkels aan te pakken.

-* 3. De sociale verhuurkantoren (SVK’s) ondersteunen

Een aantal Brusselse gemeenten geven aan de eigenaar die zijn huurwoning in beheer geeft aan een sociaal verhuurkantoor een premie die overeenkomt met de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemeente Elsene zou een dergelijke premie ook moeten invoeren : de SVK’s zijn een goed alternatief voor de productie van openbare woningen.

-* 4. Aan privé-promotoren quota voor geconventionneerde woningen opleggen.

Het college van Elsene heeft onlangs sommige privé-promotoren ’richtlijnen’ opgelegd voor hun geplande projecten, waaronder de realisatie van een percentage woningen van sociale aard.
Die aanbevelingen zouden een dwingender karakter moeten krijgen en worden toegepast op alle projecten van privépromotoren op het grondgebied van Elsene.

… OM HET OPENBARE WONINGPARK TE SOCIALISEREN

Het aantal openbare huurwoningen in Elsene bedraagt slechts 5%. En dan nog worden niet alle woningen van de openbare operatoren (onder andere de gemeente en het OCMW) verhuurd aan gezinnen met beperkte middelen !

-* 5. De gemeentelijke huurtoelage gebruiken om gezinnen met beperkte middelen toegang te geven tot de gemeentewoningen.

-* 6. De woningen van het OCMW renoveren met gewestsubsidies.

… OM DE ALTERNATIEVE PROJECTEN VAN DE VERENIGINGEN TE ONDERSTEUNEN

Om het gebrek aan betaalbare woningen in Elsene op te vangen hebben de verenigingen alternatieve projecten opgestart, die de gemeente moet steunen.

-* 7. De ontwikkeling van de projecten van de « Community Land Trust » (CLT) ondersteunen door in de wijkcontracten dit type projecten op te nemen.

-* 8. De renovatie van ongezonde woningen aanpakken volgens het model van Project X.

-* 9. De collectieve spaargroepen ondersteunen.

-* 10. Intergenerationeel wonen promoten.

-* 11. Tijdelijk gebruik van leegstaande openbare woningen toelaten.

DE VOLLEDIGE STUDIE OVER DE WOONSITUATIE IN ELSENE EN DE UITGEBREIDE VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN KAN U IN ONDERSTAAND DOCUMENT (IN HET FRANS) RAADPLEGEN.