De gemeenteraadsverkiezingen : een nieuwe kans voor een coherent, ambitieus woonbeleid !

18/09/2012
De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft twee vragen gesteld aan de democratische politieke partijen : 1. Wat is het standpunt van uw partij over de eis van de BBRoW dat iedere Brusselse gemeente op korte termijn over minstens 20% woningen voor gezinnen met beperkte inkomens moet beschikken ? 2. Welke instrumenten moeten volgens u de gemeenten ontwikkelen om het aantal betaalbare publieke woningen voor gezinnen met beperkte inkomens te verhogen ?

Onze vereniging ontving antwoorden van de volgende partijen : cdH, CD&V, Ecolo, Groen, FDF, N-VA, PS en sp.a. Twee partijen hebben ons geen antwoord bezorgd : Open-Vld en MR.
De BBRoW heeft, als a-politieke organisatie, de antwoorden geanalyseerd.

Na 14 oktober zullen de partijen proberen om een meerderheidsakkoord op te stellen en het eens te raken over hun prioritaire acties voor de periode 2012-2018. Op het vlak van wonen zijn alle partijen het eens over bepaalde thema’s (bijvoorbeeld het ondersteunen van de sociale verhuurkantoren of de strijd tegen leegstaande woningen). Voor andere onderwerpen liggen de standpunten echter verder uit elkaar, ondermeer het nodige aantal betaalbare woningen voor gezinnen met een beperkt inkomen in de gemeente.

De Brusselse regering heeft een doel vooropgesteld van 15% openbare woningen van sociale aard in alle Brusselse gemeenten tegen 2020. Uit de antwoorden van de diverse partijen leren we dat dit idee wel heel verschillend wordt vertaald naar gemeentelijk vlak.

De BBroW roept de toekomstige verkozenen op om een gemeentelijk woonactieplan op te stellen die de vorm moet aannemen van een overeenkomst tussen gemeente en gewest, met daarin niet alleen de rol van de verschillende operatoren, maar ook een stand van zaken op het vlak van wonen in de gemeente, gedetailleerde doelstellingen, een actieplan met duidelijke termijnen en afspraken om het plan te controleren en te evalueren.
Dit plan moet in overleg met alle actoren van het gemeentelijk woonbeleid worden opgesteld : administraties, verenigingen, vertegenwoordigers van bewoners, …

Een globaal en coherent woonbeleid wordt het best uitgevoerd door een schepen van huisvesting. Momenteel hebben 7 Brusselse gemeenten geen schepen voor huisvesting aangeduid.

Tenslotte : Nu de intenties op het vlak van wonen van de verschillende politieke partijen gekend zijn en op papier staan, zal de BBRoW de verschillende meerderheden in de gemeenten tijdens de legislatuur 2012-2018 op de voet volgen.

De volledige antwoorden, met commentaar van de BBRoW zijn ook opgenomen in het driemaandelijks, thematisch tijdschrift van de BBRoW : Art. 23 # 49.
Om de volledige publicatie te raadplegen, klik hier

OF

Gratis te bestellen bij de BBRoW.

Meer info?

Vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
info@rbdh.be
02/502.84.63
Werner Van Mieghem, coördinator BBRoW
Ilham Bensaïd, medewerkster communicatie