De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert zijn Woonbarometer. De BBRoW roept de Brusselse regering op om gefocust te blijven !

10/10/2013

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert zijn 6-maandelijkse Woonbarometer.
Van de 73 maatregelen over wonen uit het Brusselse regeerakkoord :

▪ zijn er 21 maatregelen volledig gerealiseerd. De laatste maanden werden belangrijke stappen gezet : de nieuwe Brusselse Huisvestingscode bevat een aantal goede maatregelen en de huurtoelage werd uitgebreid naar thuislozen.

▪ zijn er 30 maatregelen aangevat of in uitvoering die voor het einde van de legislatuur tot een goed einde zouden moeten worden gebracht. De BBRoW roept daarom de regering op om gefocust te blijven op de uitvoering van het regeerakkoord !

▪ zijn er 22 maatregelen die nog niet zijn aangevat. Hierover maken we ons nog weinig illusie, ze zullen niet meer worden gerealiseerd voor mei 2014. Onder die maatregelen bevindt zich de belangrijke belofte van een omkadering van de excessieve huurprijzen op de private huurmarkt.

We presenteren u dus een gemengd bilan, tussen enthousiasme, hoop en ontgoocheling.

Hieronder de belangrijkste elementen op het vlak van wonen in Brussel van de laatste 6 maanden :

De voorbije zes maanden hebben de regering en het Brusselse parlement hard gewerkt aan verschillende maatregelen op het vlak van wonen. In vergelijking met de barometer van december 2012 zijn er 7 bijkomende maatregelen gerealiseerd

Een van de belangrijke initiatieven op het vlak van wonen van de laatste zes maand is ongetwijfeld de goedkeuring van de nieuwe Brusselse huisvestingscode. Met de nieuwe code wordt het recht op wonen beter gedefinieerd, wordt de strijd tegen ongezonde en onveilige woningen meer gericht op inspectiebezoeken op eigen initiatief, wordt de aanpak van de leegstand efficiënter gemaakt door een betere definitie van wat een leegstaande woning is, wordt de toewijzing van woningen van gemeenten en OCMW’s transparanter en socialer gemaakt, krijgen de adviesraden van de huurders in de sociale huisvesting meer inspraak, worden alternatieve woonvormen zoals de Community Land Trust, intergenerationeel wonen formeel erkend.
Dit zijn een paar van de belangrijkste juridische wijzigingen waar we als Bond voor het Recht op Wonen voor geijverd hebben en waarvan we de resultaten hopelijk de komende jaren in de praktijk zullen kunnen vaststellen.

Een andere belangrijke maatregel is ook zo goed als gerealiseerd : de hervorming van de VIHT (verhuis-, installatie- en huurtoelage). Deze toelage - die voortaan herhuisvestingstoelage zal heten – zal vanaf 1 januari 2014 wordt uitgebreid naar thuislozen. Dit is een belangrijke uitbreiding die de verenigingen steunen. Toch zijn we niet helemaal tevreden. Het maximale bedrag van de huurtoelage is te laag om de grote gezinnen met lage inkomens die op de private huurmarkt worden geconfronteerd met hoge huurprijzen voor grote woningen efficiënt te ondersteunen.

De regering heeft ook een principieel akkoord bereikt over de invoering van een nieuwe huurtoelage voor gezinnen die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Deze nieuwe huurtoelage zal – om budgettaire redenen - voorlopig beperkt blijven tot een zeer klein doelpubliek (een 1000-tal huurgezinnen) en opnieuw een té laag bedrag. En dat terwijl de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen aantoont dat minstens 200.000 gezinnen het moeilijk hebben op de private huisvestingsmarkt in Brussel.

Slechter nieuws is het feit dat er tijdens deze legislatuur geen omkadering van de huurprijzen meer zal komen. De regering heeft wel een akkoord bereikt over referentiehuurprijzen, maar de voorziene vermindering van de onroerende voorheffing voor verhuurders die hun woning verhuren aan een lagere huurprijs blijkt na studie inefficiënt en té duur voor gewest en gemeenten. Terug naar af dus.

Na het afsluiten van onze Woonbarometer van september, hebben we vernomen dat de Brusselse regering de ‘Alliantie Wonen’ heeft aangenomen, met daarin de realisatie van 6720 nieuwe publieke huur- en koopwoningen en een nieuw renovatieprogramma voor de sociale woningen. De regering heeft hiermee aangetoond dat ze meer middelen wil inzetten om de vele Brusselaars bij te staan die het alsmaar moeilijk hebben om een degelijke, betaalbare woning te vinden. Nu is het aan de verschillende operatoren om via een goede organisatie de projecten van renovatie en bouw snel realiseren.