Alliantie Wonen : reactie van de BBRoW

24/09/2013

De BBRoW reageert voorzichtig op het akkoord over de ‘Alliantie Wonen’ dat de Brusselse Regering dit weekend heeft bereikt tijdens haar seminarie in Luik.
Met de aankondiging van 6720 nieuwe publieke huur- en koopwoningen, een nieuw renovatieprogramma voor de sociale woningen en een huurtoelage voor gezinnen met een laag inkomen heeft de regering in ieder geval aangetoond dat ze meer middelen wil inzetten om de vele Brusselaars bij te staan die het alsmaar moeilijk hebben om een degelijke, betaalbare woning te vinden.
De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft niettemin een aantal bedenkingen bij dit akkoord.
1. Het aantal woningen dat de verschillende operatoren zouden moeten realiseren is ambitieus. Een ambitie die gerechtvaardigd is door de huisvestingscrisis, maar wanneer de 6.720 nieuwe publieke woningen op korte termijn moeten gerealiseerd worden, dan vraagt dit enorme inspanningen van de operatoren zoals de BGHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Woningfonds en de gemeenten via de wijkcontracten. Zonder bijkomend personeel en een goede organisatie zal de effectieve realisatie van de woningen opnieuw lang op zich laten wachten.

2. Op de wachtlijsten voor een sociale woning staan op dit ogenblik bijna 40.000 gezinnen. En toch worden van de aangekondigde 6.720 nieuwe publieke woningen er slechts 3.000 voorzien als sociale huurwoning. Het voorziene aantal van 3.000 sociale huurwoningen is voor de BBRoW té laag. Daarom ook moet het nieuwe renovatieprogramma voor de sociale woningen eindelijk komaf maken het grote aantal leegstaande sociale woningen.

3. Wij vinden het belangrijk dat de realisatie van de publieke woningen kan gebeuren op een aantal grote terreinen, nu in handen van het Gewest via de SAF (Société d’Acquisition Foncière). Die publieke terreinen moeten volgens ons sowieso in handen blijven van de overheid en worden gebruikt voor de ontwikkeling van publieke huisvesting, waaronder minstens 50% sociale huisvesting en woningen van sociale aard.

4. De Brusselse regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat ze tegen 2020 in alle Brusselse gemeenten 15% openbare woningen en woningen van sociale aard wil realiseren. Tal van gemeenten zitten nog ver van dat streefdoel. Daarom moet de Alliantie Wonen en huisvestingscontracten tussen gewest en gemeenten dat doel nastreven.

5. De ‘Alliantie Wonen’ voorziet ook de bouw van 1.000 middelgrote huurwoningen. De idee is om hiervan 500 woningen te laten realiseren door privéondernemingen op terreinen in hun bezit en om ze nadien te laten beheren door de gemeenten. Dit idee doet ons denken aan een gelijkaardige, onsuccesvolle poging door de GOMB een paar jaar geleden om middelgrote koopwoningen te realiseren op privéterreinen. Welke garantie heeft de regering dat privéondernemingen nu wel zullen intekenen ?

6. De huurtoelage voor gezinnen met een laag inkomen, ingeschreven voor een sociale woning en met minstens 14 prioriteiten (dit komt neer op 6 à 7 jaar wachttijd) is voor de BBRoW te beperkt opgevat. Het maximale bedrag van de toelage van 150 euro is onvoldoende voor grote gezinnen met een vervangingsinkomen om een degelijke, aangepaste woning te huren op de privémarkt. Het is onrechtvaardig dat deze huurtoelage zelfs lager is dan de toelage die wordt gegeven voor woningen van gemeenten en OCMW’s !

De BBRoW steunt de wil van de Brusselse regering om via de ‘Alliantie Wonen’ antwoorden te bieden op de gestegen huur- en verkoopprijzen. Maar wij zijn van mening dat daarbij veel meer prioriteit moet worden gegeven aan de huisvesting van gezinnen met beperkte middelen. Dat kan door te zorgen voor een voldoende groot aanbod aan sociale huurwoningen in alle 19 gemeenten van het Brusselse gewest en de invoering van een ruimere, algemene huurtoelage die wordt gekoppeld aan een omkadering van de huurprijzen.

Bijlagen