Inleiding bij het Gewestelijk Memorandum 2014-2019

16/12/2013
Naar aanleiding van de gewestverkiezingen van 25 mei 2014 presenteren we u ons memorandum met daarin onze prioritaire eisen op het vlak van wonen voor Brussel.

Een huisvestingscrisis die minstens 200.000 gezinnen treft.

Vandaag kunnen minstens 200.000 Brusselse gezinnen zich niet op een degelijke of betaalbare manier huisvesten. Dat is te wijten aan een toenemende kloof tussen de inkomens van de meeste Brusselaars, de sterk gestegen huur- en verkoopprijzen op de privémarkt en een veel te klein aanbod van openbare woningen [1].

Die gezinnen zijn verplicht om in te kleine, ongezonde woningen te wonen of meer dan een derde van hun inkomen te besteden aan de huur of aan de terugbetaling van hun hypothecaire lening.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest staat voor de uitdaging om juist die gezinnen te ondersteunen bij de realisatie van hun grondwettelijk recht op wonen. Een uitdaging die – in combinatie met de bevolkingstoename die ons de komende jaren te wachten staat – ontzettend groot is en daarom fundamentele maatregelen en duidelijke politieke keuzes vereist.

Twee belangrijke principes

in dit memorandum schuift de BBRoW twee belangrijke principes naar voor die als een rode draad regelmatig zullen terugkomen :

-  De middelen voor het woonbeleid in Brussel moeten verhogen en prioritair worden gebruikt voor de gezinnen met beperkte inkomens die nu meer dan een derde van hun gezinsinkomen besteden aan de woonkost [2].

Dat principe houdt ook in dat het Gewest haar woonbeleid voor middelgrote inkomens herziet. Voor ons zijn de huidige maatregelen die ten goede komen aan de middenklasse niet doelgericht genoeg waardoor ook gezinnen die het gemakkelijker hebben om een woning te huren of aan te kopen, toch overheidssteun ontvangen.

-  Het Gewest moet de privésector veel meer betrekken bij het sociale woonbeleid, door striktere regels op te leggen via de stedenbouwkundige planning, via een omkadering van de huurprijzen, via de fiscaliteit.

Onze voorstellen

Onze voorstellen komen in dit memorandum aan bod in zes fundamentele thema’s :

1. Een meer sociale ruimtelijke ordening

2. Een verhoging van het aantal openbare woningen van sociale aard

3. Een omkadering van de huurprijzen en invoering van een algemene huurtoelage

4. Een Brusselse huurwet

5. De strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen

6. Een meer gerichte ondersteuning voor de aankoop van de gezinswoning.

Dit betekent niet dat we andere thema’s, zoals bestrijding van discriminatie, bestrijding van de energie-armoede en de realisatie van meer aangepaste woningen voor mensen met een handicap, uit het oog verliezen. Rond die thema’s zijn onze leden-verenigingen ook actief. Hun eisen zullen we op andere momenten voor en na de gewestverkiezingen van mei 2014 blijven verdedigen.

Opmerkingen

[1Eigen raming van de BBRoW, op basis van de netto-belastbare inkomens en de gemiddelde huur- en verkoopprijzen. Meer info hierover vindt u in de nota ‘Voor een Brusselse sociaal woonbeleid dat effectief de meest behoeftige Brusselaars ondersteunt

[2Lees eveneens de bovenvermelde nota om te weten wat de BBRoW juist verstaat onder gezinnen met beperkte inkomens.