25/02/2014 - Het recht op wonen bestaat vandaag 20 jaar in België

30/04/2014
En toch staat dat recht op wonen verder weg dan ooit voor veel Belgen.

27 februari 1994 : België neemt het recht op wonen op in artikel 23 van de Grondwet : « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting».

Voor de verenigingen was dit een belangrijke stap die hoop gaf : de overheid engageerde zich om meer inspanningen te leveren om de woonsituatie van de Belgen te verbeteren. Het streefdoel was een degelijke, betaalbare woning met woonzekerheid, voor iedereen.

25 februari 2014 : 20 jaar later moeten diezelfde verenigingen vaststellen dat de situatie op het vlak van wonen er niet beter is op geworden. Het beleid van federale en gewestelijke regeringen slaagt er onvoldoende in om de huisvestingscrisis een einde toe te roepen. Een huisvestingscrisis die in de eerste plaats de gezinnen met een laag inkomen treft. Art. 23 van de Belgische Grondwet staat voor te veel mensen verder weg dan ooit.

Vlaamse, Brusselse en Waalse verenigingen kwamen vandaag samen om deze belangrijke verjaardag in herinnering te brengen, maar vooral om op te roepen om dringend werk te maken van degelijk en betaalbaar wonen voor iedereen.

Vandaag 25 februari 2014 hebben de verenigingen die ijveren voor het recht op wonen, organisaties die strijden tegen armoede en experten in aanwezigheid van de 3 gewestministers van huisvesting een ijssculptuur (huis en sleutel) onthuld die symbool staat voor het fragiele recht op wonen.

De verenigingen hebben de aanwezige drie Ministers van Huisvesting, maar ook de federale overheid opgeroepen om een sociaal woonbeleid te voeren dat prioritair aandacht heeft voor gezinnen met een laag inkomen.
Het eisenpakket vindt u op pg 2 van dit persbericht.

Verenigingen die deze actie steunen :

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen - Solidarités Nouvelles - Vlaams HuurdersPlatform - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté - Samenlevingsopbouw - Brussels Platform Armoede - Netwerk tegen armoede.

De eisen van de verenigingen

Op het niveau van de Gewesten :

1. Veel meer openbare woningen van sociale aard voor gezinnen met beperkte inkomens

De drie Gewesten hebben een tekort aan openbare woningen van sociale aard om de vraag naar betaalbaar wonen op te vangen. Daarom roepen we de gewesten op om nog meer middelen in te zetten voor de realisatie, via nieuwbouw en renovatie, van openbare woningen van sociale aard voor de gezinnen met beperkte inkomens. Deze duurzame en structurele oplossing beschouwen we als prioritair.

2. Betaalbaarheid en toegang tot de private huurmarkt verbeteren :

• een omkadering van de huurprijzen via de invoering van objectieve huurprijzen en premies die verhuurders moeten aanzetten om degelijke woningen te verhuren aan een redelijke prijs, plus sancties voor wie dat niet doet.

• de huurprijsomkadering gaat samen met een algemene huurtoelage voor gezinnen met beperkte inkomens , zodat de woonkost maximum 1/3 van het gezinsinkomen bedraagt.

• de invoering van een centraal, publiek huurwaarborgfonds

3. Een geleidelijke, maar grondige hervorming van de fiscale woonbonus die er moet toe bijdragen dat financiële ondersteuning gaat naar de gezinnen met beperkte inkomens en naar huurgezinnen.

Op Federaal niveau :

1. Ratificatie van artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest.

Dit artikel 31 luidt: “Teneinde de onbelemmerde uitoefening te waarborgen van het recht op huisvesting, verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen te nemen die tot doel hebben:

1. de toegang tot menswaardige huisvesting te bevorderen;

2. de kans om dakloos te worden te voorkomen en te beperken, teneinde die dreiging geleidelijk aan weg te werken;

3. de huisvestingskosten haalbaar te maken voor personen die niet over voldoende middelen beschikken.”

Met de ratificatie geven de federale regering en de gewestregeringen het signaal dat ze het recht op menswaardige huisvesting serieus nemen.

2. Fiscale maatregelen die kwalitatief en betaalbaar wonen bevorderen :

• Belasting van de reële huurinkomsten via de personenbelasting met de bedoeling verhuurders aan te moedigen om degelijke woningen te verhuren aan redelijke prijs.

• BTW-voet van 6% voor de woningbouwprojecten van alle operatoren met een sociaal doel die als doelpubliek de gezinnen hebben met een beperkt inkomen.

3. Blijvende gratis en kwaliteitsvolle toegang tot juridische bijstand voor wie zijn rechten wenst te verdedigen en daar de financiële middelen voor ontbeert. Geef huurdersorganisaties de bevoegdheid (en de nodige omkadering) om hun leden te vertegenwoordigen voor de rechtbank.