Brussel heeft dringend nood aan een veel betere kennis over de armoede en de povere woonomstandigheden om hen effectief te kunnen bestrijden !

30/03/2015
In het budget van de gezinnen is de betaling van de huur en de lasten de hoogste kost. Voor de armste Brusselaars kan de woonkost oplopen tot 60%-70% van het inkomen. Zij hebben dikwijls geen andere keuze dan een ongezonde, te kleine en té dure woning te huren. Het alternatief is de straat.

In die moeilijke context heeft de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW vzw) zich twee essentiële vragen gesteld : hoeveel bedraagt de werkelijke woonkost in het budget van de gezinnen in Brussel ? En voor welke en hoeveel gezinnen is dit onhoudbaar geworden ?

In onze zoektocht naar het antwoord op die vragen zijn we tot een onthutsende vaststelling gekomen : het Brusselse Gewest heeft geen precieze kennis over de inkomens van de Brusselaars, over de huurprijzen of over de sociale uitsluiting door de huisvestingsproblemen.

Die kennis ontbreekt door de gebrekkige enquêtes en administratieve gegevens over armoede, over de private huurmarkt, over de toegankelijkheid van woningen, over de woonomstandigheden van de Brusselaars. De bestaande enquêtes en administratieve gegevens vertonen serieuze gaten en houden nauwelijks rekening met de meest kansarme gezinnen.

Enkele voorbeelden van die gebreken :

• Personen die leven in armoede zijn ondervertegenwoordigd in de enquêtes en administratieve gegevens, als ze er al in voorkomen. In de cijfers over de inkomens in Brussel, die worden opgesteld aan de hand van de aangiften in de personenbelasting, zijn de leefloners niet opgenomen, in Brussel toch vele tienduizenden gezinnen. Nog een voorbeeld : vele enquêtes zijn gebaseerd op de gegevens van het bevolkingsregister en sluiten daarom thuislozen, mensen zonder papieren en personen die in een instelling verblijven uit.

• De enquêtes die op nationaal of Europees niveau worden gehouden geven een veel te kleine plaats aan het Brusselse Gewest en doen tekort aan de specifieke eigenheid van ons stadsgewest. Het aantal personen dat wordt bevraagd is veel te klein om duidelijke conclusies te trekken.

• De meest gebruikte bron over de huurprijzen in Brussel, het Observatorium van de Huurprijzen, is te beperkt en geeft zeker geen juist zicht op de prijzen waartegen woningen vandaag worden verhuurd. Die informatie is nochtans essentieel om te weten of de huurwoningen in Brussel nog toegankelijk zijn voor de Brusselaars.

Focus : huurprijs van een tweekamerappartement in Schaarbeek

Volgens het Observatorium van de Huurprijzen 2013 bedraagt de gemiddelde huurprijs in Schaarbeek voor een tweekamerappartement 662 euro. Maar dan gaat het om alle (ook al lange tijd) verhuurde tweekamerappartementen in Schaarbeek. De recent in huur genomen appartementen zijn nauwelijks terug te vinden in de enquête. Ter vergelijking : De gemiddelde huurprijs voor een tweekamerappartement op de ‘te huur-affiches’ bedraagt 858 euro en op de website van Immoweb zelfs 974 euro. Een groot verschil !

De BBRoW doet een aantal concrete en realistische voorstellen om de kennis over armoede en de woonomstandigheden te verbeteren :

1. Een betere verwerking van de administratieve databanken: de gegevens van de geregistreerde huurcontracten gebruiken om de kennis over huurprijzen te verfijnen ; fiscale gegevens en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid koppelen om een betere kennis te krijgen over de inkomens ;

2. De omvang en de representativiteit van de steekproeven vergroten om zo betere, bruikbare gegevens te verzamelen.

3. Een kwalitatieve enquête met de armste huishoudens realiseren om de kennis te vergroten over hoe armoede werkt en om de efficiëntie van het overheidsbeleid te onderzoeken.

We roepen onze politici op om werk te maken van betere gegevens en kennis over armoede, huisvesting en uitsluiting. Op die manier kunnen we die fenomenen efficiënter bestrijden. Dat is verantwoordelijk beleid. We verwachten van onze politici een sterk signaal : willen ze echt strijden tegen armoede en voor de realisatie van het recht op wonen ?

Video

Een video (1’15) van de BBRoW vindt u hier!

Tekeningen: Titom

Video: Hypercut Productions

Meer info?

De volledige analyse van de BBRoW vindt u in ons tijdschrift : Art. 23 # 59 – « Brussel weet niets van zijn huurders … en zeker niets van de armste huurders ! »

Werner Van Mieghem
Coordinator van de BBRoW
0484/266 789