De ‘revolutionaire’ hervorming van de Brusselse vastgoedfiscaliteit : Minister Guy Vanhengel is wel snel tevreden

08/09/2015
De fiscale hervorming die Brusselse Minister van Financiën Guy Vanhengel aankondigt is te beperkt. De BBRoW reageert ontgoocheld en legt zelf voorstellen op tafel die de Brusselaars die hun woning willen aankopen of huren werkelijk zouden helpen.

Brussels Minister Vanhengel heeft dit weekend in de media een aantal ‘persoonlijke voorstellen’ gelanceerd over de hervorming van de Brusselse fiscaliteit.
Wat de woonfiscaliteit betreft, spreekt hij van ‘een revolutie’ : afschaffing van de woonbonus (fiscale aftrek van hypothecaire lening) vanaf 2017 en in de plaats ervan een hogere vermindering van de registratierechten (met zo’n 14.400 euro). Eigenaars van een woning zouden dan weer 10% meer onroerende voorheffing moeten betalen, maar voor Brusselaars zou de Gewesttaks en de Agglomeratietaks verdwijnen.
Laat ons toe om te zeggen dat we al straffere revoluties hebben gezien. De ideeën die de Brusselse minister van financiën op tafel legt, zijn té beperkt, té algemeen en zullen geen soelaas brengen voor de modale Brusselaar. De verkoopprijzen en huuprrijzen zullen blijven stijgen.

Brussels minister van financiën, Guy Vanhengel, was hierover in de commissie Financiën van 2 februari 2015 trouwens heel expliciet : « D’une part, nous devons essayer de faire augmenter la valeur des biens immobiliers car les droits d’enregistrement représentent une recette très importante à chaque transaction. (…). D’autre part, nous devons essayer de maintenir à niveau le nombre de transactions. La Région doit se doter d’un système qui ne perturbe ni le nombre de transactions, ni la croissance continue de la valeur des biens immobiliers, ces deux éléments clés qui créent la majeure partie de nos recettes. »

Voor onze vereniging is de belangrijkste bezorgdheid : hoe kunnen we ervoor zorgen dat de doorsnee Brusselaar nog op een degelijke en betaalbare manier in zijn stad kan wonen ?

Voor ons moet een hervorming van de Brusselse vastgoedfiscaliteit worden aangegrepen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk woningen in goede staat verkeren en niet te duur worden verhuurd of verkocht.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (vzw BRoW) heeft Minister Vanhengel en de andere leden van de Brusselse regering een tijdje geleden een aantal voorstellen gedaan die echt een revolutie zouden betekenen :

-  Afschaffing van de woonbonus (een voorstel dat ook Minister Vanhengel doet) ;

-  Herziening van het kadastraal inkomen en invoering van een actueel, eigen Brussels kadastraal inkomen dat als basis dient voor de fiscaliteit, omkadering van de huurprijzen, .. ;

-  Geen algemene vermindering van de registratierechten maar een vermindering van de registratierechten in functie van het gezinsinkomen en type woning (bescheiden woning, woning in beheer bij een sociaal verhuurkantoor, …)

-  Invoering van een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing voor grote gezinnen, personen met een handicap ;

-  Afschaffing van de 1% gewesttaks op hypothecaire leningen ;

-  Invoering van een huurprijsomkadering en algemene huurtoelage.

Op die manier pleit de BBRoW voor een Brusselse vastgoedfiscaliteit die het woonbeleid in Brussel versterkt, die ertoe bijdraagt dat gezinnen met een laag of bescheiden inkomen een degelijke, aangepaste woning kunnen huren of hun gezinswoning kunnen aankopen en renoveren. We rekenen op de voltallige Brusselse regering om hier werk van te maken.

Contact

Werner Van Mieghem
Coordinator BBRoW
02/502 84 63