25 gemeentelijke mandatarissen engageren zich tegen de té hoge huurprijzen in Brussel

14/02/2017
Brussel, 10 februari 2017 –25 gemeentelijke mandatarissen hebben zich gisterenavond tijdens een politieke meeting, georganiseerd door het Platform Wonen, geëngageerd om te strijden tegen té hoge huurprijzen en voor redelijk huurprijzen die overeenkomen met de kwaliteit van de woning.

Tijdens de meeting, waaraan meer dan 300 personen hebben deelgenomen, hebben 13 schepenen van huisvesting en 12 OCMW-voorzitters zich schriftelijk geëngageerd dat zij ook zullen strijden tegen té hoge huurprijzen. We vroegen hen om een charter te tekenen waarin ze zich engageren tot de volgende acties :
– Verspreiding via de gemeentelijke diensten (bevolking, huisvesting) en het OCMW van het aangepaste, indicatieve huurrooster en een lijst van kwaliteitsgebreken die een lagere huur verantwoorden ;
– De vorming van de sociale werkers van de gemeente en het OCMW om het huurrooster te gebruiken ;
– Aanmoedigen van huurder en verhuurder om beroep te doen op de paritaire huurcommissie en in afwachting van oprichting van de commissie zelf op gemeentelijk niveau initiatieven te nemen ;
– Huurder en verhuurder erop wijzen dat voor het oplossen van conflicten bij gebrek aan overeenstemming de vrederechter bevoegd is om de huurprijs te verminderen.

De namen van de 25 ondertekenaars van het charter vindt u in bijlage.

Het Platform Wonen roept de Brusselse huurders die een té hoge huurprijs willen aanvechten daarom ook op om contact op te nemen met het Platform of hun plaatselijke mandataris.

Tijdens de meeting werd ook aan de Brusselse parlementairen van de verschillende fracties gevraagd om zich uitspreken over de eisen van het Platform Wonen. Het Brusselse parlement vat binnenkort immers de besprekingen aan over het ontwerp van Brusselse huurwet.

-  Opname in artikel 3 van de Brusselse huisvestingscode van de verplichting voor private verhuurders “om redelijke huurprijzen te hanteren die overeenkomen met de kwaliteit van de woning”. Volgens het laatste Observatorium van de Huurprijzen zou ongeveer 10% van de private huurmarkt aan té hoge huurprijzen verhuurd worden. Deze eis werd door alle fracties onderschreven. Het is duidelijk dat ook private verhuurders op hun plichten moeten worden gewezen.

-  Het rooster van referentiehuurprijzen dat de Brusselse regering voorstelt moet worden aangepast zodat de huurprijs van bescheiden niet té hoog wordt geraamd. Ook deze eis werd door de aanwezige parlementairen aanvaard. CdH verzekerde ons dat in de uitvoeringsbesluiten het huurrooster zou worden aangepast.

-  De oprichting van een paritaire huurcommissie met experten benoemd door de regering op voorstel van huurders- en verhuurders. De commissie kan, op vraag van de huurder, een advies geven over de juiste huurprijs en zo de vrederechter argumenten geven om het huurcontract te wijzigen. Over deze eis waren er vragen over de precieze organisatie en invulling. De gemeente Schaarbeek zou wel een pilootprojecten willen starten. De vakbonden zijn bereid om hiervoor hun expertise ter beschikking te stellen.

Het Platform Wonen is tevreden dat er een overgrote meerderheid is om haar voorstellen te vertalen in de Brusselse huurwet. We zullen er tijdens de debatten in het Brusselse parlement dan ook streng op toezien dat onze politici hun engagementen van gisterenavond ook waarmaken.

Meer informatie : Werner Van Mieghem, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, 0484 266 789
Het Platform Wonen is een groepering van verenigingen en vakbonden.
Samen willen we de stem laten horen van alle personen die slecht gehuisvest zijn en die er niet in slagen om hun recht op een degelijke en betaalbare woning te realiseren.

Bijlagen