Charter

10/04/2018

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) komt op voor de bescherming en de verwezenlijking van het recht op wonen voor alle mensen, met daarbij prioritaire aandacht voor de kwetsbaren. Iedere vorm van discriminatie op het vlak van wonen zullen we bestrijden.

De BBRoW wil een hefboom zijn voor verandering en meer sociale rechtvaardigheid.

We bouwen aan publieke bewustwording en vergroting van het draagvlak voor het recht op wonen. We nemen in het publieke debat duidelijk stelling in voor het recht op wonen voor alle mensen. We maken werk van duidelijke stand- punten, creatieve en innovatieve methodes en een heldere communicatie.

We zetten sterk in op het verhogen van onze impact op het beleid en werpen ons gewicht in de schaal om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten. Daartoe investeren we in overleg met de overheid en andere actoren.

We voeren indien nodig actie en zetten juridische middelen in om fundamentele waarden te beschermen.

De BBRoW verenigt organisaties die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich samen actief in te zetten op lokaal of gewestelijk niveau.. De leden werken samen met een team professionals, op basis van wederzijds respect, empathie en realistische verwachtingen.

De BBRoW wil een dynamische en flexibele organisatie zijn met ruimte voor creativiteit en innovatie. Aangepaste structuren, overlegvormen en vormingen verhogen de mogelijkheden voor intern debat en zorgen voor een grotere nabijheid tussen het professioneel kader en de leden zodat belangrijke beslissingen en standpunten maximaal gedragen worden.