Budget huisvesting 2010 : de sociale huisvesting staat voor een keerpunt

23/11/2009
De Brusselse regering heeft haar budget 2010 op papier gezet en haar budget 2009 aangepast aan de werkelijke uitgaven. Vorige week werd dit alles voorgesteld aan de commissie huisvesting van het Brusselse parlement, morgen krijgt de commissie huisvesting gelegenheid om haar zeg te doen.

Net zoals vorige jaren vergelijkt de BBRoW in detail de verschillende uitgaven van het budget sociaal woonbeleid 2010 (1).

Eerste vaststelling : het valt op dat het budget sociaal woonbeleid 2010 daalt, niet alleen in absolute cijfers, maar ook in verhouding tot het totaal van de gewestelijke uitgaven.
In 2010 wil de regering 141 miljoen euro besteden aan sociaal woonbeleid, wat overeenkomt met 4,5% van de totale gewestelijke uitgaven. Vorig jaar bedroeg dat nog 5,5% van het totaal. Met andere woorden : de projecten voor het sociaal woonbeleid hebben meer moeten inleveren dan andere beleidsdomeinen.

De grootste ‘slachtoffers hierbij zijn :

1. De sociale huisvestingsmaatschappijen bij wie de uitgaven voor renovatie en bouwprojecten in 2010 met meer dan de helft dalen van 80 miljoen euro naar 34 miljoen euro. Er is wel 200 miljoen euro opzijgezet in de vorm van vastleggingskredieten in het kader van het nieuwe 4-jarige investeringsprogramma 2010-2013, maar onze ervaring leert dat de kans heel klein is dat dit bedrag al in 2010 zal worden gebruikt.

2. De huurders met een laag inkomen die een woning willen huren bij de gemeente. Waar in 2009 nog 2 miljoen euro was voorzien voor de huurtoelage via gemeentewoningen, voorziet het budget 2010 nog slechts 266.000 euro. Meteen is duidelijk geworden dat het experiment om het gebrek aan sociale woningen op te vangen via deze gemeentelijke huurtoelage een fiasco is.


Onze analyse van het budget 2010 en het aangepaste budget 2009 leert ons nog een aantal interessante dingen :

1. Er wordt 1 miljoen euro voorzien voor een ‘expertise- en ondersteuningspunt voor de maatschappijen’ bij de BGHM. De bedoeling van deze expertisepool is duidelijk : de toegekende investeringsmiddelen moeten beter renderen. Op zich een goed initiatief waar de BBRoW al een tijd voor pleit. Het is nu aan de BGHM en de maatschappijen om te bewijzen dat ze professioneel genoeg zijn om eindelijk werk te maken van een efficiënt beheer en gebruik van de voorziene middelen. We zeggen nu al dat een expertisepool op zich niet zal volstaan om een aantal amateuristische maatschappijen beter te doen werken. Hier moet de BGHM geen steun geven, maar gewoon in de plaats van de maatschappijen treden.

2. Voor 2009 bedroeg de werkelijk uitbetaalde investeringssubsidie aan de BGHM voor de uitvoering van het Plan voor de Huisvesting welgeteld nul euro in plaats van de voorziene 6,6 miljoen euro. Het fiasco van het Plan voor de Huisvesting wordt hiermee onderstreept. In 2010 wordt 7 miljoen euro voorzien. We zijn benieuwd hoeveel hiervan zal gebruikt worden.

3. Het openbaar beheersrecht (waarmee gemeenten en OVM’s leegstaande woningen kunnen opeisen en renoveren) is op sterven na dood. In 2009 werd geen enkele uitgave gedaan en voor 2010 wordt slechts 500.000 euro voorzien voor de BGHM (die hiervan geen gebruik zal maken) en niets voor gemeenten of OCMW’s.

4. De Staatssecretaris voor Huisvesting legt – ondanks de budgettaire beperkingen - ook de klemtoon op vernieuwende projecten (duurzame huisvesting, promotie huisvestingsbeleid, innoverende projecten) en voorziet hiervoor in het totaal 1,4 miljoen euro. Uit de toelichting bij het budget is echter onvoldoende duidelijk welk soort projecten dit dan zullen zijn.

5. We hebben het ganse budget 2010 uitgeplozen, maar niets (geen kredieten of nieuwe basisallocatie) teruggevonden over de oprichting van een nieuwe gewestelijke dienst die moet instaan voor inning van de gewestelijke leegstandstaks, die nochtans is voorzien in de ordonnantie van 30 april 2009.

(1) Het sociaal woonbeleid in het budget bestaat uit de missies 6 en 25.
Missie 6 bevat de uitgaven voor het kabinet van de staatssecretaris voor Huisvesting en missie 25 de uitgaven voor het sociale woonbeleid (verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, Woningfonds, …). De uitgaven voor de wijkcontracten, de renovatiepremies, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij zijn in die missies niet begrepen.