Een mooie ’overwinning’ in de strijd tegen leegstand !

16/08/2010
Nog enkele inspanningen en dan kan eindelijk de ordonnantie ter bestraffing van woningleegstand toegepast worden. De BBRoW is tevreden dat het Grondwettelijk Hof de strijd tegen leegstand bekrachtigd.

De ordonnantie ter bestraffing van woningleegstand voorziet dat eigenaars van leegstaande gebouwen door het gewest administratief beboet kunnen worden, met het doel de woningen terug op de markt te brengen en bij te dragen tot het verminderen van de gevolgen van de huisvestingscrisis.

De inwerkingtreding van dit nieuwe instrument, dat oorspronkelijk voor januari 2010 was gepland, had vertraging opgelopen door een beroep tot vernietiging dat het Algemeen Eigenaarssyndicaat had ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Dit Hof heeft nu recent de verschillende argumenten van het Algemeen Eigenaarssyndicaat verworpen, ondermeer dat deze ordonnantie het eigendomsrecht zou aantasten. Het Grondwettelijk Hof antwoordt hierop dat “De bestreden bepaling een wettig doel nastreeft, met name het woningtekort in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te verhelpen.”  [1]

Het Grondwettelijk Hof heeft de ordonnantie bekrachtigd en dus is nu de weg vrij voor de Brusselse regering om deze ordonnantie te doen toepassen.

De Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, heeft op dat vlak twee concrete taken:

• enerzijds de oprichting van de gewestelijke dienst die de overtredingen moet vaststellen en boetes opleggen

• en, anderzijds, de erkenning van organisaties die ijveren voor het recht op wonen, zodat zij een verzoek tot staking kunnen indien bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg (in overeenstemming met het advies van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is tevreden met het arrest van het Grondwettelijk Hof en rekent erop dat het Gewest van deze maatregel gebruik zal maken om de strijd tegen leegstand efficiënter aan te pakken.

Volgens de BBRoW, kan de ordonnantie zelfs nog worden verbeterd door :

1. dat de Regering een uitvoeringsbesluit goedkeurt waarin duidelijke criteria komen om te bepalen wat een leegstaande woning is. De huidige definiëring van een leegstaande woning is volgens de BBRoW te onduidelijk en te gemakkelijk te omzeilen.

2. dat er een concreet overleg opgestart wordt met de gemeenten om te komen tot coherentie tussen deze gewestelijke administratieve sanctie en de gemeentelijke taksen op leegstaande en verwaarloosde gebouwen.

Meer informatie:

Werner Van Mieghem, Coördinator BBRoW

Ilham Bensaid, communicatiemedewerker

Opmerkingen

[1Arrest n° 4794 van 29 juli 2010, punt B4.6.2.1